Chrzest wodny, który praktykujemy został ustanowiony przez samego Jezusa.
I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Ewangelia Marka rozdział 16 wiersze 15-16)

Z tych słów wynika, że chrzest jest konsekwencją osobistej wiary. Dlatego chrzcimy te osoby, które mają zdolność świadomej wiary i podjęcia samodzielnej decyzji o poświęceniu życia Jezusowi.

Słowo chrzest, greckie „baptizo”, oznacza być zanurzonym. Ze znaczenia tego słowa wypływa sposób chrztu. Osoby chrzczone zostają całkowicie zanurzone w wodzie. Wyraża to prawdę jaka jest zawarta w następującym fragmencie Biblii:
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (List do Rzymian rozdział 6 wiersz 4)

Zanurzenie jest obrazem pogrzebu. Jest to pogrzeb człowieka, który do tej pory żył dla zaspakajania swoich pragnień bez znajomości Boga i Jego woli. Wynurzenie jest obrazem zmartwychwstania do nowego życia, którego istotą jest postawienia Jezusa w centrum i poświęcenie się dla Jego celów.

Katechumeni (osoby przyjmujące chrzest) przed ochrzczeniem składają wyznanie wiary o następującej treści:
Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, który narodził się jako człowiek, aby być Zbawicielem świata.
Wierzę, że umarł na krzyżu za moje grzechy i dlatego są one mi odpuszczone przez Boga.
Dobrowolnie uznaję Jezusa jako swojego Pana i decyduję się żyć zgodnie z Jego wolą.

Po złożeniu wyznania wiary następuje akt chrztu.
Chrzciciel (osoba, która dokonuję chrztu) czyni to wypowiadając następującą formułę:
Na podstawie wyznania twojej wiary chrzczę cię w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (Ewangelia Mateusza rozdz. 28 wiersz 19)

Jaki jest cel chrztu wodnego?

Poprzez chrzest identyfikujemy się ze śmiercią, pogrzebaniem oraz zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. To tak jakbyśmy mówili Panu Jezusowi:”Twoja śmierć jest moją śmiercią – już nie muszę umierać za swoje grzechy. Twoje życie jest moim życiem – teraz mam w Tobie życie wieczne, a tu na ziemi mogę prowadzić nowe sprawiedliwe życie. W Tobie jestem nowym stworzeniem”. (List do Rzymian 3:23; 6:4,23; 10:13; 2 List do Koryntian 5:17). Zanurzenie w wodzie to obraz śmierci, symbolizuje pogrzebanie „starego” człowieka. Wynurzenie z wody – to obraz zmartwychwstania, symbolizuje powstanie do nowego życia, które dokonuje się w łączności z Chrystusem.

Jakie jest znaczenie chrztu wodnego?

Chrzest jest zewnętrznym znakiem wewnętrznej zmiany dokonującej się w życiu człowieka wierzącego. Poprzez chrzest składamy świadectwo, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jest to publiczne wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Chrzest jest również znakiem, że przyoblekamy się w Chrystusa, czyli przyjmujemy Jego naturę aby ludzie mogli zobaczyć w nas Pana Jezusa (List do Galacjan 3:27).

Kto może przyjąć chrzest?

Chrzest może przyjąć każda osoba, która uznała Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana – odwróciła się od grzechów i zaufała Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzieci mogą być błogosławione i oddawane Bożej opiece od samego urodzenia (1 Księga Samuela 1:21-24) jednak chrzest jest zarezerwowany dla osób świadomie wierzących. Jesteś gotowy na chrzest, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi i uznałeś go za swego Pana.

Dlaczego powinienem zostać ochrzczony?

Przez chrzest okazujemy posłuszeństwo Chrystusowi, który polecił aby chrzcić tych, którzy uwierzą w Niego (Ewangelia Mateusza 28:19-20; Dzieje Apostolskie 2:38). Nowy Testament składa świadectwo, że sam Pan Jezus także był ochrzczony (Ewangelia Marka 1:9-11) dając przykład swoim naśladowcom aby podobnie postępowali.

Jak powinienem zostać ochrzczony?

Greckie słowo w Nowym Testamencie określające chrzest oznacza dosłownie „zanurzenie”, tak więc chrzest powinien się odbyć przez zanurzenie w wodzie. Jezus Chrystus został zanurzony (Ewangelia Mateusza 3:13-17) i tak samo chrzest odbywał się w pierwszym Kościele (Dzieje Apostolskie 2:41). Zgodnie z Nowym Testamentem chrzest powinien odbywać się przez zanurzenie.

Kiedy powinienem zostać ochrzczony?

Powinieneś dać się ochrzcić przy najbliższej możliwej okazji po tym jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana (Dzieje Apostolskie 8:35-39; 16:30-34; 18:8).