Uzdrowienie trzeba przyjąć przez wiarę. Potrzebna jest osobista wiara, że ta konkretna choroba, niemoc, została włożona na ciało Jezusa Chrystusa. Jezus mówił wielokrotnie np. „Ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię” Mat. 9,22 lub „ Według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy” Mat. 29-30. Wiarą należy tez uzdrowienie utrzymać.

Wielu ludzi zostaje uzdrowionych przez modlitwy pełne wiary, czasami przez wiarę osoby, która się modli, czasami przez wiarę chorego lub przez wiarę obojga. Uzdrowienie jest zawsze związane z wiarą dlatego stale musimy podejmować decyzję: czy wierzymy Słowu Bożemu, czy wierzymy objawom w naszym ciele, naszym myślom i doświadczeniom. W księdze Przysłów 4:20 jest napisane:”Synu mój, zważaj na moje słowa; ku moim naukom nakłoń swe ucho. Niech nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twego serca. Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała”

Iz. 53:4-5
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (BW)

Mt. 8:17
Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby. (UBG)

1Piotra 2:24-25
On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni. (UBG)

Psalm 103:2-5
Błogosław, moja duszo Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On przebacza wszystkie twoje nieprawości, On uzdrawia wszystkie twoje choroby. On wybawia twoje życie od zguby, On cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła. (UBG)

Jer. 33:6
Oto Ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je; uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem.(BW)

Psalm 29:11
Pan doda mocy swojemu ludowi, Pan pobłogosławi swój lud pokojem. (UBG)

Psalm 147:3
On uzdrawia skruszonych w sercu i opatruje ich rany. (UBG)

Rzym. 12:1-2
Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. (UBG)

Łk. 5:17
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy się zeszli ze wszystkich miasteczek Galilei, Judei i Jerozolimy. A moc Pana była obecna, aby ich uzdrawiać. (UBG)

Mt. 10:1
A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości. (UBG)

Mk.16:17-18
A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami ;Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. (UBG)