Jak zostać zbawionym – dlaczego człowiek powinien mieć pewność swojego zbawienia?
Jak uzyskać pewność zbawienia? to jedno z najważniejszych pytań, które zadaje człowiek. To pytanie pojawia się, gdy kobieta czy mężczyzna uświadomi sobie swoją grzeszność (stan swojego serca) przed Bogiem.

Zażyła i bliska więź jakiej pragnął Ojciec z człowiekiem- koroną swojego stworzenia- została utracona kiedy Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo względem Bożego nakazu w ogrodzie Eden. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, utracili prawo spożywania z drzewa życia, które umożliwiłoby im żyć wiecznie. Zostali wygnani z ogrodu i więź, której pragnął Bóg została zerwana. Ich grzeszna natura spowodowała, że nie mogli dłużej przebywać w Bożej obecności. Upadek człowieka nie był jedynie mało znaczącym wydarzeniem, ale katastrofalnym w swoich skutkach punktem zwrotnym w historii ludzkości.

Człowiek bez Boga kieruje się swoimi własnymi planami, podąża zgodnie ze swoim poznaniem i żyje według własnych zasad. Niemniej jednak człowiek został stworzony do relacji z Bogiem, dlatego pozostaje w nim pragnienie i pustka wewnętrzna, którą jedynie Bóg może wypełnić. I skoro człowiek jest grzeszny a Bóg jest doskonale święty, to istnieje potrzeba pojednania człowieka z Bogiem, aby ta więź mogła być odbudowana.
Jak zostać zbawionym – co uczynił Bóg, aby człowiek był zbawiony?
Jak uzyskać pewność zbawienia?- jest częstym tematem nauczania w ewangeliach. Ewangelia to dobra nowina o Jezusie Chrystusie. „Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów…” (2 Koryntian 5:19). Bóg doskonale wiedział, że grzeszny człowiek nie może nic uczynić, aby mógł stanąć przed obliczem doskonałego Boga.

Bóg posłał Jezusa Chrystusa, który stał się drogą pojednania człowieka z Bogiem przez ofiarowanie swojego życia i przelanie krwi. Nie było innego sposobu, aby usunąć skutki grzechu. „I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia /grzechów/” (Hebrajczyków 9:22). Przelanie krwi oznacza, że wina za grzech została zapłacona, życie zostało ofiarowane za wszystkich, którzy zgrzeszyli. Złożenie przez Jezusa Chrystusa własnego życia na krzyżu stało się zapłatą za nasze grzechy i sposobem pojednania nas z Bogiem. „Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rzymian 5:19).
Jak zostać zbawionym – co musi uczynić człowiek, aby być zbawionym?
Posiadanie pewności zbawienia jest „na wyciągnięcie ręki” dla każdego człowieka. Jezus umierając na krzyżu zapewnił zbawienie dla wszystkich ludzi. „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć” (Ew. Jana 12:32-33). Zbawienie zostało zapewnione, teraz musi być przyjęte. Gdy kobieta czy mężczyzna uświadomią sobie potrzebę swojego zbawienia (ratunku) i zrozumieją, że Bóg zapewnił je w Jezusie Chrystusie, to muszą podjąć życiową decyzję i się tego uchwycić.

Zbawienie jest procesem wyznania swoich grzechów, zrozumienia swojego duchowego bankructwa oraz decyzją, by zaufać Chrystusowi i powierzyć mu swoje życie. Człowiek musi wyznać, że Jezus jest Panem, wskazując tym samym, że zrozumiał iż odtąd Chrystus rządzi w jego życiu, a każda sfera życia tej osoby podlega Jego standardom. To uznanie Jezusa jako Pana oznacza również, że Chrystus będzie działał i wypełniał tego człowieka swoją świętością. Musi on również uwierzyć, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. Ta wiara w śmierć i zmartwychwstanie oznacza, że przyjmuje on, iż wina za grzechy została zapłacona i została mu dana moc do życia wolnego od grzechu. Więź człowieka z Bogiem została odnowiona. ”Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony” (Rzymian 10:9-11). Czy czujesz się „niegodny/ niegodna”, aby pójść do nieba? Pokój z Bogiem jest w twoim zasięgu.

Czy uznajesz, że jesteś grzesznikiem i czy wierzysz, że Jezus Chrystus przyszedł aby odkupić twoje grzechy? Czy jesteś gotowy/ gotowa przyjąć Boży dar w postaci jego Syna, Jezusa Chrystusa? Jeśli tak zaufaj Jezusowi, wyznaj swoje grzechy i odwróć się od nich, aby Jezus prowadził Twoje życie.

„Ojcze , wiem, że nie byłem posłuszny/ nie byłam posłuszna względem Twojego Prawa i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia, które będzie się Tobie podobało i przynosiło Tobie chwałę. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa aby stal się Panem mojego życia, aby panował w moim życiu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być posłusznym/ być posłuszną Tobie i pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.”

„Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).

Jeśli podjąłeś/ podjęłaś dzisiaj decyzję pójścia za Jezusem, witaj w Bożej rodzinie! Teraz, aby wzrastać w Bogu i poznawać go bardziej ważne jest, abyś wypełniał/ wypełniała zalecenia zawarte w Piśmie Świętym:

  • Przyjmij chrzest, tak jak nakazał Jezus.
  • Powiedz komuś o swojej decyzji powierzenia życia Jezusowi
  • Spędzaj codziennie czas z Bogiem. Nie musi to być długi czas. Po prostu rozwiń w sobie nawyk modlenia się do Niego i czytania Jego Słowa. Proś Boga, aby pogłębiał Twoją wiarę i zrozumienie Biblii.
  • Szukaj wspólnoty z innymi wierzącymi. Staraj się nawiązać relacje z dojrzalszymi chrześcijanami, którzy będą potrafili odpowiadać na Twoje pytania i zachęcać Cię do dalszego wzrostu duchowego. Znajdź kościół lokalny, w którym będziesz mógł/ mogła uwielbiać Boga.

Tekst pochodzący ze strony http://www.allaboutgod.com

W obliczu świętego Boga, każdy (bez wyjątku!) człowiek jest grzeszny i dlatego, choćby nie wiem jak się starał, nie ma szans na spędzenie wieczności ze Stwórcą. NT ujmuje to krótko gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (List do Rzymian 3,23 Biblia Warszawska). Ludzie, którzy są przekonani, że dzięki własnemu dobremu, moralnemu postępowaniu dojdą do zbawienia, są w straszliwym błędzie, który może ich zgubić na wieczność. Dlaczego? Ponieważ zbawienie można jedynie otrzymać od Boga jako Jego łaskawy dar, na który w żaden sposób nie można sobie zasłużyć. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (List do Efezjan 2:8-9).

W jaki sposób można otrzymać ów dar zbawienia? Ponieważ Bóg który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 List do Tymoteusza 2:4), posłał na ziemie swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby to On, poprzez przelanie własnej krwi, zapłacił kare za nasze winy i tak pojednał nas z Bogiem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (Ew. Jana 3:16). W ten sposób Bóg sam spełnił konieczny warunek zbawienia, którego żaden człowiek nie był i nie jest wstanie spełnić. Od nas oczekuje że Mu zaufamy, uznamy Go naszym PANEM i odwrócimy się od starego stylu życia, by pełniąc Jego wole, prowadzić nowe życie.

Dlaczego pełnienie woli Bożej jest takie ważne? Z prostego powodu: jej pełnienie jest testem naszego serca. Tylko przez podporządkowanie się woli Najwyższego możemy prawdziwie pokazać, czy szczerze złożyliśmy w Bogu cała naszą ufność. Jezus wyraźnie podkreślił: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (Ewangelia Mateusza 7:21). Czy to jednak nie oznacza że uczynki są potrzebne do zbawienia? Twoje własne uczynki na nic się nie zdadzą, nawet jeśli będziesz ciągle modlącym się religijnie aktywistą. Jak napisał prorok Izajasz, my ludzie jesteśmy w swej naturze podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr (Ks. Izajasza 64:6).

Na zbawienie nie można sobie zasłużyć uczynkami! Zaraz, jak to możliwe, aby nasze dobre czyny nie liczyły się u Boga? Zbawienie jest wyłącznie darem łaski, a pełnienie woli Bożej jest potwierdzeniem przyjęcia łaski. Tak więc dobre czyny się liczą, ale tylko te, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili (List do Efezjan 2:10). Czy dostrzegasz tę różnicę? Kluczem jest posłuszeństwo. Dlatego tak ważne jest, byś w każdej dziedzinie życia pełnił wole Bożą. Czyniąc to poświadczasz że Jezus nie umarł za ciebie na marne. Wspaniałą wiadomością jest to, że Najwyższy uczynił swoją wolę jawną. Dokonał tego na stronnicach biblii. Czytając Pismo święte, będziesz mógł osobiście poznać Boga i Jego zamiary wobec ciebie. Jeśli szczerze zdecydujesz się, by rozpocząć nowe życie w oparciu o Boże prowadzenie, to taką decyzję nazywa się nowym narodzeniem (z Ducha Bożego), a życie w oparciu o pełne zaufanie Bogu nazywa się wiarą, która prowadzi prosto do zbawienia

Ok, ale jeśli takie rozwiązanie mi akurat nie odpowiada, czy istnieje jakaś inna droga do zbawienia? Zgodnie z nauczaniem Apostoła Piotra: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dzieje Apostolskie 4:12). Dlaczego tak nauczał? Bo sam Jezus Powiedział: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie (Ew. Jana 14:6).

Tekst pochodzący z ulotki wydawnictwa Vocatio