Jezus przyszedł by przynieść tobie uwolnienie od grzechu czyli sprawiedliwość oraz uwolnienie od choroby czyli uzdrowienie. Podstawą do przyjęcia zbawienia, uzdrowienia czy uwolnienia jest Słowo Boże. Jednym z imion, którym Bóg przedstawia się w swoim Słowie to Jahwe Rafa – co oznacza „Ja Pan jestem twoim Lekarzem” lub „Ja Pan leczę ciebie”.

Bóg objawił nam to imię abyśmy wiedzieli, że mamy przywilej doświadczać uzdrowienia. Jezus Chrystus nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie – tak czytamy w 53 rozdziale księgi Izajasza. Grzech i choroba przeszły na Golgocie z ciebie na Jezusa Chrystusa. Zbawienie i zdrowie przeszły z Jezusa na ciebie.

Jezus Chrystus umarł za twoje winy, występki, choroby i bóle. Zabranie i usunięcie wszystkich ludzkich chorób jest częścią Odkupienia. Jezus Chrystus jest Zbawicielem ducha, duszy i ciała. Uzdrowienie ciała przysługuje każdemu wierzącemu!